JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Netolerancia na internete

Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, extrémizmus

Internet je voľný a slobodný virtuálny priestor. Na jednej strane sa tu každý môže realizovať, vytvárať niečo nové, každý si môže nájsť svoje vlastné miesto. Na druhej strane sa však na internete môžu prezentovať aj ľudia s netolerantnými názormi. Keďže môže na internete každý uverejniť, čo len chce, prináša to väčšie nároky na kritické myslenie – schopnosť odlíšiť to, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré sú skreslené alebo nepravdivé.

Pojmy

Diskriminácia: je nespravodlivé a nežiaduce konanie, keď sa zaobchádza s človekom či skupinou ľudí inak, ako s iným človekom na základe jeho odlišnosti, napr. rasového alebo etnického pôvodu, zdravotného či mentálneho stavu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo vierovyznania.

Rasizmus: je diskriminačná teória, ktorá rozdeľuje ľudí podľa rasy. Podľa zástancov rasizmu možno ľudský druh rozdeliť do niekoľkých kategórií, ktoré možno zoradiť do hierarchickej štruktúry, čiže posúdiť, ktorí ľudia sú lepší a ktorí horší. Na základe tohto delenia má potom jedna skupina väčšie práva a výhody ako ostatné. Xenofóbia: sa používa na označenie neopodstatneného strachu a nenávisti voči neznámemu a odlišnému, predovšetkým voči cudzincom.

Extrémizmus: je definovaný ako ideológia alebo správanie, ktoré sa významným spôsobom odlišujú od všeobecne akceptovaných noriem. Extrémizmus býva často spájaný s rasovou, národnostnou, prípadne náboženskou neznášanlivosťou. Vyhranený extrémizmus je sprevádzaný verbálnou alebo fyzickou agresivitou.

Hate speech: je nenávistný, hanlivý prejav, diskriminujúca forma agresie voči jednotlivcovi alebo skupine na základe ich príslušnosti k nejakej menšine. V spojitosti s internetom sa tiež používa výraz Cyberhate.