JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Kriminalita v informačných technológiách

Kriminalita v informačných technológiách

Informačné technológie sú fenoménom, ktoré okrem praktických prínosov prinášajú aj negatívne javy. Tak ako mnohé iné nástroje, je aj počítačová technika použiteľná na účely, ktoré nie sú vždy v súlade so spoločenskými požiadavkami, ba často idú za hranice majoritou stanovených noriem. Príchod internetových technológií priniesol so sebou nárast aktivít, ktoré sú často klasifikovateľné ako protizákonné a v informatickom i právnom slangu dostali pomenovanie počítačová kriminalita alebo IT kriminalita. Pojem počítačová kriminalita bol položený Dohovorom o počítačovej kriminalite iniciovaný na úrovni Rady Európy roku 2001.

 

Dnes je možné vysloviť tvrdenie , že páchanie trestnej činnosti, ktorú je možné definovať ako tzv."počítačovú kriminalitu" má narastajúcu tendenciu

Rapídny nástup informačných technológií priniesol nárast určitých špecifických foriem páchania trestnej činnosti a to najmä z dôvodu rýchlosti, ktorou je možné vďaka výkonu jednotlivé úkony vykonať. Prečo práve internet priniesol rapídny nárast podobných aktivít. Dôvodov je viacero, pokúsme sa pomenovať aspoň niektoré z nich:

 • cenová dostupnosť technológií
 • pocit anonymity
 • technologická nenáročnosť
 • rýchlosť vykonania operácie

Práve vyššie uvedený Dohovor o počítačovej kriminalite zaviedol zaujímavú kategorizáciu činov namierených proti dôvernosti, dostupnosti a integrite počítačových systémov, sietí a počítačových údajov:

  1. Trestné činy proti dôvernosti, hodnovernosti a dostupnosti počítačových údajov a systémov:
   • nezákonný prístup do počítačového systému
   • nezákonné zachytávanie údajov
   • zasahovanie do údajov – poškodenie, vymazanie, zhoršenie kvality, pozmenenie údajov alebo zamedzenie prístupu k údajom
   • zasahovanie do systému – marenie funkčnosti počítačového systému
   • zneužívanie zariadení
  2. Počítačové trestné činy:
   • falšovanie počítačových údajov
   • počítačové podvody
  3. Trestné činy týkajúce sa obsahu:
   • trestné činy týkajúce sa detskej pornografie
  4. Trestné činy týkajúce sa porušenia autorských a príbuzných práv

Z pragmatického hľadiska je možné dnes rozdeliť IT kriminalitu na dve základné oblasti:

 1. kde IT (počítače, softvérové vybavenie) sú prostriedkom t.j. práve pomocou výpočtovej techniky je páchaná trestná činnosť a teda počítač je len nástrojom pre dosiahnutie iného cieľa. Príkladmi môžu byť napríklad:
  • pozmeňovanie a falšovanie peňazí a cenín
  • ohováranie, zastrašovanie, vydieranie
  • úverové podvody – fiktívne doklady
  • prechovávanie a šírenie dát v rozpore so zákonom (napr.pornografia)
 2. kde IT aktíva sú cieľom aktivít považovateľných za trestnú činnosť:
  • porušovanie autorského práva
   • využívanie SW bez/v rozpore s platnou licenciou
   • nelegálne šírenie SW a audiovizuálnych diel
   • hard disk loading
   • nelegálne šírenie televízneho signálu pomocou IT
  • cielené útoky zamerané voči dôvernosti, dostupnosti, integrite informačných systémov a dát, ktoré sú v nich spracované
   • zneužívanie a poškodzovanie dát na nosiči informácií
   • neoprávnené nakladanie s údajmi dôverného charakteru (napr.osobné údaje)

V sérii článkov sa pokúsime postupne rozobrať túto problematiku, priblížiť základné aspekty a poukázať na niektoré špecifiká typické práve pre prostredie internetu, ale samozrejme sa nebudeme venovať len internetu ako takému, ale informačným technológiám všeobecne. Nekladieme si za cieľ popísať všetky formy páchania tejto trestnej činnosti, ale skôr prakticky poukázať na najčastejšie a najmä v rámci možností poukázať na základné možnosti prevencie zo strany interesovaných skupín – rodičov, pedagogických pracovníkov, prevádzkovateľov informačných systémov.

Priebežne sa budeme venovať nasledovným jednotlivým témam, ktoré veríme sa budú kreovať aj vďaka reakciám čitateľov tohto portálu.

Jaroslav Oster