JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Ako chrániť deti pred online rizikami? Zistenia EU Kids Online

Deťom sa len zriedka dostane pomoci zo strany internetových služieb

Existujúce nástroje nahlasovania nežiaduceho online obsahu nefungujú dostatočne. Len jedno z desiatich detí, ktoré boli rozrušené niečím na internete, to nahlásilo pomocou online nahlasovacieho mechanizmu – je nutné, aby priemysel pracoval v tejto oblasti efektívnejšie. Toto je jeden z hlavných záverov novej správy medzinárodnej vedeckej spolupráce EU Kids Online, vedenej na Slovensku Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave.

11.07.2012 budú zástupcovia internetového priemyslu na mítingu organizovanom Európskou komisiou predstavovať ich snahy, ako chrániť deti v online prostredí. V novej správe zameranej na porovnanie stratégií internetového priemyslu s tým, čo deti v skutočnosti robia na internete, výskumníci z európskych krajín odporúčajú zamerať sa viac na komunikáciu prístupnú detskému užívateľovi a ľahko dostupné technické nástroje. Správa taktiež odhaľuje, že každé piate európske dieťa videlo stránku s potenciálne nebezpečným internetovým obsahom, ako napr. obsah zobrazený na web-stránkach propagujúcich anorexiu či samovražedné techniky.

Rodičia sú viac znepokojení rizikami internetu ako alkoholom, sexom či drogami

Z odpovedí rodičov na otázku, čím sa v súvislosti s ich deťmi najviac trápia, vznikol “rebríček obáv rodičov”: 1. školské výsledky ich detí, 2. dopravné nehody, 3. šikanovanie (na internete alebo tvárou v tvár) a kriminalita. Riziká internetu - kontaktovanie sa cez internet s neznámymi a zahliadnutie obsahu nevhodného pre deti - sa umiestnili na štvrtom a piatom mieste. Každý tretí rodič referuje o svojich značných obavách ohľadom rizík súvisiacich s internetom. Menej sa znepokojujú kvôli alkoholu, drogám, prípadným problémom s políciou či sexuálnym aktivitám ich detí.

Napriek tomu boli deti, referujúce o negatívnej skúsenosti s online komunikáciou, vo všeobecnosti nespokojné s pomocou, ktorej sa im dostalo od internetových služieb. Iba dve tretiny európskych detí, ktoré nahlásili nevhodný internetový obsah alebo aktivitu, považovali rekciu na nahlásený podnet za užitočnú a tretina nie. Deti, ktoré nahlasovali sexuálne obsahy, boli s odozvou spokojnejšie ako tie, čo nahlasovali nevhodné správanie (sexuálne obťažovanie, kyberšikanovanie).

Vo výskume realizovanom tímom VÚDPaP-u bolo zistené, že takmer každý siedmy slovenský tínedžer bol obťažovaný neželanými erotickými obsahmi a takmer 6 % z nich referuje o tom, že zažilo kyberšikanovanie.

PhDr. Jarmila Tomková (VÚDPaP) komentuje: „Internet poskytuje množstvo príležitostí aj rizík. Zamedzením prístupu detí na internet ich výrazne ochudobníme, preto je vhodnejšie učiť deti, ako zodpovedne predchádzať a čeliť rizikám. Zvyšovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu je na Slovensku výborne zabezpečované národným osvetovým centrom Zodpovedne.sk. V porovnaní s vyspelejšími európskymi krajinami je však doba prieniku vysokorýchlostného internetu na Slovensku oveľa kratšia. Generácia detí je preto často v aktivitách na internete a technických zručnostiach popredu pred svojimi rodičmi. V takom prípade je ešte nevyhnutnejšia cielená prevencia, ktorej podstatnou časťou by malo byť vyvíjanie efektívnych technických nástrojov, ich dostupnosť a jednoduché používanie. Netreba deťom vytvárať skreslený obraz o svete cenzúrou internetu. Dôležité je však vyvinúť technické nástroje, citlivé v svojich nastaveniach k veku dieťaťa a špecifikám jeho psychického vývinu. Tí, čo sú menej skúsení v používaní internetu, by mali byť obzvlášť povzbudzovaní v používaní internetových nástrojov (ako napr. nahlasovanie). Tie by mali byť navrhované s ohľadom na neskúseného používateľa.

Rodičovská mediácia je veľmi dôležitá Aktívne sprevádzanie dieťaťa na internete – napr. robiť online aktivity spoločne s dieťaťom a povzbudzovať ho k tomu, aby sa samo učilo zodpovedne používať internet, zatiaľ čo dospelý zostáva dostupný v prípade potreby, redukuje pravdepodobnosť stretnutia sa s rizikami u detí v každom veku. Tieto pozitívne rodičovské stratégie sú taktiež spojené s nižšou mierou zažívaného poškodenia (psychickej ujmy) medzi 9-12 ročnými a to bez toho, aby boli deti ochudobnené o pozitíva internetu, na rozdiel od reštriktívneho prístupu rodičov.

Ďalšie zistenia EU Kids Online: 14 % 9-16-ročných detí sa stretlo so sexuálnymi obsahmi na web-stránkach. To zahŕňa 8 % 11-16-ročných, ktorí videli obsahy znázorňujúce sex a/alebo genitálie a 2% tých, ktorí videli obsahy násilia pri sexe. 32 % zo všetkých 9-16-ročných, ktorí sa stretli so sexuálnymi obsahmi, povedalo, že ich to rozrušilo Spomedzi 11-16-ročných, ktorí boli sexuálnymi obsahmi rozrušení, 26 % dúfalo, že problém sa skrátka sám od seba pominie, 22 % sa pokúsilo ho vyriešiť, 19% zmazalo nechcenú správu a 15 % blokovalo odosielateľa takej správy. Iba 13 % nahlásilo problém online. Avšak z tých, čo tak spravili, to väčšina pokladala za užitočné. 21 % z 11-16-ročných videlo potenciálne nebezpečný obsah vytvorený užívateľmi, ako obsahy na stránkach propagujúcich násilie a netoleranciu (12 %), anorexiu (10 %, stúpajúc s vekom na 19 % u 14-16-ročných dievčat) a sebapoškodzovanie (7 %). S riskantnými online obsahmi sa častejšie stretnú tí, ktorí sú technicky zručnejší, čo súvisí s rozmanitejšími aktivitami, ktorým sa na internete venujú.

Pre viac informácií:

Správa “Smerom k lepšiemu internetu pre deti” ponúka prehľad stratégií, ktoré využíva priemysel na ochranu detí pred rizikami internetu. Preveruje, či sú empirické dôkazy toho, že

stratégie fungujú – teda či znižujú online riziko a poškodenie zažívané deťmi z výskumnej štúdie, ktorej sa zúčastnilo v interview 25 000 detí a ich rodičov v 25 krajinách.

Celú správu “Smerom k lepšiemu internetu pre deti” („Towards a better internet for children” by Sonia Livingstone, Kjartan Ólafsson, Brian O’Neill and Verónica Donoso) nájdete tu

Informácie o projekte a výskume:

  • Výskumný projekt EU Kids Online si kladie za cieľ získavať poznatky o skúsenostiach a návykoch európskych detí a ich rodičov v oblasti riskantného vs. bezpečného používania internetu a nových technológií. Tieto zistenia majú slúžiť ako empirické podklady pre efektívnu prevenciu negatívnych javov súvisiacich s používaním internetu a vytvorenie bezpečnejšieho online prostredia. Projekt je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Safer Internet Programme (SI-2010-TN-4201001).
  • EU Kids Online uskutočnilo výskum prostredníctvom interview tvárou v tvár v domácom prostredí s 25 000 9-16-ročnými deťmi a ich rodičmi, v 25 krajinách použitím stratifikovaného náhodného výberu. Pri otázkach s citlivým obsahom bola použitá metóda samostatného vyplňovania.
  • Krajiny zapojené do výskumu: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a UK. Od roku 2011 sú do projektu začlenené aj výskumné tímy krajín: Chorvátsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Rusko, Slovensko a Švajčiarsko.
  • Pre viac výskumných zistení pozri: Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. LSE, London: EU Kids Online. Ďalšie správy a detaily o realizácii výslumu nájdete na stránke www.eukidsonline.net.