JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Nové zistenia ohľadom nadmerného používania internetu deťmi

Samotný čas strávený na internete nie je problém

Ak dieťa trávi online veľa času, nemusí to nutne znamenať, že má problém súvisiaci s používaním internetu. To je jeden z hlavných záverov novej správy z medzinárodného výskumu EU Kids Online o nadmernom používaní internetu a závislosti od internetu u detí a dospievajúcich. Výsledky výskumu dokazujú, že väčšina 11-16 ročných detí zvláda používanie internetu dobre. Najviac sú nadmerným používaním internetu a jeho nežiaducimi dôsledkami ohrozené staršie deti, deti s emocionálnymi problémami a tie, ktoré majú veľkú potrebu vyhľadávať v okolí podnety a vzrušenie.

 

Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou života detí a dospievajúcich. Na Slovensku 97,4% detí vo veku 11-18 rokov využíva internet denne, priemerne 110 minút počas školských dní a 2,5 hodiny počas voľných dní. Zvyšujúci sa čas, ktorý trávia deti a dospievajúci online, núka otázku, či majú používanie internetu “pod kontrolou”, či sa im nevymyká z rúk. Výskumníci z tímu EU Kids Online sa preto pýtali detí, ako často si u seba všimli prejavy nadmerného používania internetu. Medzi tieto prejavy patria zanedbávanie spánku alebo jedenia, domácich úloh, povinností alebo socializácie s kamarátmi v dôsledku činnosti strávenej aktivitami na internete alebo neúspech pri vlastnej snahe obmedziť tento čas.

1% európskych detí je ohrozené nadmerným používaním internetu

EU Kids Online dáta dokazujú, že 1% z reprezentatívneho súboru európskych detí zažíva päť z piatich symptómov nadmerného používania internetu a dá sa preto u nich predpokladať, že sú ohrozené patologickou mierou nadmerného používania. Deti, ktoré u seba zaznamenali niektoré z diagnostických znakov, vypovedajú aj o viacerých psychických a emocionálnych ťažkostiach, ktoré ovplyvňujú ich správanie tak offline, ako aj online.

Keď deti u seba postrehli aspoň jeden zo znakov nadmerného používania internetu, najčastejšie šlo o to, že pristihli samých seba pri tom, že surfujú na internete ešte aj vtedy, keď ich tam už nič v skutočnosti nezaujímalo. Takéto predlžované zotrvávanie na internete zažíva niekedy až 42% detí. Zo spomínaných symptómov nadmerného používania internetu najzriedkavejšie zažívajú trávenie času online aktivitami na úkor spánku či jedla (17% detí).

Nadmerné používanie a 'závislosť na internete': Čo by mali rodičia robiť?

Pre efektívnu prevenciu nadmerného používania internetu EU Kids Online odporúča, aby boli rodičia aktívne zaangažovaní do používania internetu ich deťmi.

PhDr. Jarmila Tomková (VÚDPaP) komentuje správu EU Kids Online: „Je užitočné deti podporovať a viesť s nimi otvorený dialóg, najmä (ale nielen vtedy) keď sa zdá, že si dieťa nevie s niečím rady, že sa trápi alebo sa mení jeho správanie. Prevencia problémov spojených s používaním internetu sa však začína vo vzťahu rodič - dieťa oveľa skôr, ako je relevantné riešiť závislosti na online aktivitách. Dôležitá je dôvera a záujem rodičov o to, čo sa v živote dieťaťa deje. Ak sa odmalička problémy a ťažkosti s deťmi riešia v otvorenom dialógu, je väčšia šanca, že keď deti vyrastú, bude pre ne čas strávený na internete sprevádzaný zlepšovaním zručností (tak ako výskum EU Kids Online potvrdil) a bez negatívnych následkov častého používania internetu. To, či rodičia vedia o tom, čo dieťa na internete robieva, je významným faktorom v prevencii rizík internetu, podobne ako sprostredkovanie informácií o jeho bezpečnom používaní.“

Ďalšie zistenia EU Kids Online: Podľa výsledkov EU Kids Online je odporúčané, aby preventívne stratégie začali offline a v ranom veku, hlavne keď bola u dieťaťa postrehnutá potreba vyhľadávať stimulujúce zážitky a podnety a ak je dieťa emocionálne labilnejšie. Keď už rodič registruje problém dieťaťa s nadmerným používaním internetu, reštriktívne obmedzovanie času tráveného online nie je najvhodnejšia metóda, hlavne pokiaľ je jediná. Z jednoduchého dôvodu – rodič vôbec nerieši príčinu nežiaduceho správania. Najčastejšie sú ohrozené rizikom nadmerného používania internetu deti na Cypre - až 5% z nich referuje o piatich z piatich symptómoch nadmerného používania internetu. Ak dieťa už zažíva problém s nadmerným používaním internetu, prejavuje sa to výskytom všetkých piatich sprievodných znakov závislosti, spomínaných vyššie. Vtedy sa odporúča sa vyhľadať pomoc odborníka – klinického, školského psychológa alebo výchovného poradcu. Tí vedia byť užitoční pri riešení problémov, ktoré túto ťažkosť zapríčinili a aj pri riešení závislosti a toho, ako ovplyvňuje ďalšie oblasti života.

Pre viac informácií: Správa „Excessive Internet Use among European Children (Nadmerné používanie internetu u európskych detí)” preveruje mieru rizika spojeného s nadmerným používaním internetu, ktoré európske deti zažívajú. Štúdia je hĺbkovou analýzou 19 835 európskych detí vo veku 11-16 rokov z 25 európskych krajín, u ktorých bol badateľný aspoň jeden indikátor excesívneho používania.

Celá správa Excessive Internet Use among European Children (Nadmerné používanie internetu u európskych detí) od autorov David Šmahel, Ellen Helsper, Lelia Green, Veronika Kalmus, Lukáš Blinka and Kjartan Ólafsson je dostupná aj u nás.

Informácie o projekte a výskume:

Výskumný projekt EU Kids Online si kladie za cieľ získavať poznatky o skúsenostiach a návykoch európskych detí a ich rodičov v oblasti riskantného vs. bezpečného používania internetu a nových technológií. Tieto zistenia majú slúžiť ako empirické podklady pre efektívnu prevenciu negatívnych javov súvisiacich s používaním internetu a vytvorenie bezpečnejšieho online prostredia. Projekt je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Safer Internet Programme (SI-2010-TN-4201001). EU Kids Online uskutočnilo výskum prostredníctvom interview tvárou v tvár v domácom prostredí s 25 000 9-16 ročnými deťmi a ich rodičmi, v 25 krajinách použitím stratifikovaného náhodného výberu. Pri otázkach s citlivým obsahom bola použitá metóda samostatného vyplňovania. Krajiny zapojené do výskumu: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a UK. Od roku 2011 sú do projektu začlenené aj výskumné tímy krajín: Chorvátsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Rusko, Slovensko a Švajčiarsko. Pre viac výskumných zistení pozri: Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. LSE, London: EU Kids Online. Other reports and technical survey details are at www.eukidsonline.net.