JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Porušovanie práv duševného vlastníctva

Porušovanie práv duševného vlastníctva v jeho rôznych formách je dnes určite jedným z dominantných foriem porušovania práva v oblasti informačných technológií, a to v celosvetovom meradle. Podľa súčasne platnej legislatívy Slovenskej republiky (Autorský zákon, 618/2003 Z.z., a §283 Trestného zákona) je porušovanie autorského práva považovateľné za trestný čin s vážnymi dôsledkami – možnosť odňatia slobody do 5 rokov, vysoké pokuty alebo prepadnutie majetku. Pritom je nutné mať na zreteli, že porušovateľovi autorského práva môže byť v občianskom procese určená aj náhrada škody spôsobenej nelegálnym používaním alebo šíreniím diela.

 

Z pohľadu informačných technológií sú dnes za autorské diela považovateľné:

 • počítačové programy
 • databázy
 • zdrojové kódy počítačových programov
 • podkladové materiály pre tvorbu programu
 • multimediálne diela
  • literárne diela v digitalizovanej forme
  • hudobné diela v digitalizovanej forme
  • filmové diela v digitalizovanej forme

 

Najčastejšími formami porušovania autorských práv v oblasti informačných technológií sú určite nasledovné:

 1. používanie programov v rozpore s licenčnou zmluvou
  • používanie programov bez platnej licencie (nezakúpené softvérové produkty)
  • používanie programov formou tzv. nadužívania licencií – používajú sa inštalácie programov na väčšom počte počítačov než pre aký bola zakúpená platná licencia
  • používanie programov v rozpore s licenciou napr. prevádzkovanie softvéru v internetových kaviarňach bez platnej licencie na verejné prevádzkovanie
 2. neoprávnené šírenie počítačových programov a iných autorských diel (multimediálne diela, literárne diela, ...)
  • duplikovanie médií obsahujúcich produkty podliehajúce autorským právam
  • prevádzkovanie internetových stránok ponúkajúcich stiahnutie nelegálneho kópií licenčného softvéru či iných diel
  • prevádzkovanie a využívanie peer-to-peer sietí umožňujúcich neautorizovaný prenos programov či iných produktov požívajúcich autorsko-právnu ochranu
 3. osobitnou kategóriou je tzv.hard disk loading - predaj počítačov s predinštalovaným programovým vybavením, kedy predajca v snahe získať alebo zvýhodniť zákazníka poskytne spolu s predávaným hardvérom aj nelegálne kópie operačného systému či aplikačných programov.
 4. plagiátorstvo - tvorba a šírenie počítačových programov, ktoré parazitujú na dobrom mene už zabehnutých produktov kopírovaním ich dizajnu, mena alebo funkcionality. V tom to prípade však nemusí ísť len o porušovanie autorských práv, podobné kauzy často zasahujú do oblasti porušovania priemyselného vlastníctva.

Počítačové pirátstvo – prečo?

Aké sú dôvody, že softvérové pirátstvo je tak rozšíreným a to v celosvetovom meradle? Aspoň niekoľko základných dôvodov:

 • nízka úroveň všeobecno-právneho povedomia
 • vysoké náklady na obstaranie legálnej licencie
 • ľahká replikovateľnosť spôsobená základnými vlastnosťami SW
  • kópia je vytvoriteľná v rovnakej kvalite ako originál
  • vytvorením kópie nedochádza k obmedzeniu strany vlastniacej originál
 • existencia nekontrolovateľného komunikačného kanálu (Internet) umožňujúceho získanie pirátskeho SW
 • zneužívanie fenoménu SW pirátstva ako prostriedku konkurenčného boja medzi predajcami výpočtovej techniky – „zabudnuté“ inštalácie SW na disku predávaného počítača ako výhoda pri nákupe nového počítača u konkurenčného predajcu
 • zložitá kontrolovateľnosť vytvára priestor pre rôzne „podnikateľské“ aktivity súvisiace s nelegálnym rozmnožovaním a predajom SW
 • možno až prehnane dynamický vývoj nových verzií vyžadujúci pomerne časté a nákladné investície
 • dynamický vývoj prináša so sebou aj ďalší sekundárny jav – chybovosť, ktorá je síce on-line u väčšiny vývojárskych spoločností odstraňovaná, ale u používateľa vyvoláva efekt znechutenia a odmietavého stanoviska k vynakladaniu prostriedkov na legálnu aktualizáciu
 • reálny stav ekonomík – najmä v krajinách bývalého socialistického bloku väčšina používateľov (ziskové i neziskové organizácie, štátna správa, školstvo, ...) rieši často existenčné či prevádzkové otázky pri ktorých otázka riešenia licenčnej politiky má nižšiu prioritu

Publikované prípady z územia Slovenskej republiky(zdroj: www.bsa.sk)

marec 2006, Bratislava

Príslušníci Policajného zboru SR vykonali domovú prehliadku u napaľovača, ktorý pracoval pod krycím menom “Forrest Gump”. Pri kontrole zabavili jeho osobný počítač s množstvom nelegálne nainštalovaného softvéru a veľké množstvo napálených CD nosičov. Tieto boli odoslané na kriminalistickú expertízu a proti podozrivému P. Š. začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci porušovania autorského práva podľa par. 283 Trestného zákona. Polícia postupovala na základe informácií od združenia Business Software Alliance (BSA).

júl 2006, Trenčín

Okresný súd v Trenčíne vydal trestný rozkaz voči Mariánovi P. a odsúdil ho na trest odňatia slobody na jeden rok. Trest mu podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní dvoch rokov. Súd ho ďalej zaviazal nahradiť škodu poškodeným organizáciám, a to za hudobné práva vo výške 370 884 Sk a za nelegálny softvér vo výške 6 482 korún. DJ sa dopustil porušovania autorského práva, keď prostredníctvom svojho osobného počítača robil diskotéku v ilavskom Dallas Clube. Príslušníci polície mu pri zásahu zabavili osobný počítač a 50 kusov CD nosičov. Okrem porušovania hudobných práv mu bolo dokázané aj používanie nelegálneho softvéru, a to konkrétne programov Microsoft Windows 98, Microsoft Office 2000 a Microsoft Picture IT.

júl 2006, Prešov

Okresný súd v Prešove uznal vinným živnostníka Richarda V. – prevádzkovateľa internetovej kaviarne – z trestného činu porušovania autorských práv. Richard V. v rozmedzí rokov 2001 až 2004 používal a prenajímal vo svojej kaviarni softvér a počítačové hry bez príslušných licencií. Súd mu uložil trest odňatia slobody na 8 mesiacov podmienečne so skúšobnou dobou 18 mesiacov. Súd mu zároveň uložil povinnosť nahradiť škodu v celkovej výške 136 841 korún, ktorú nelegálnym používaním počítačových programov spôsobil spoločnostiam Macromedia, Microsoft a Symantec.