JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Prípadové štúdie na ochranu osobných údajov

Prípadové štúdie na ochranu osobných údajov

Prípadové štúdie k Európskemu dňu ochrany osobných údajov 28.1.2016 – problematika ochrany osobných údajov detí a mládeže

 

1. Sprístupňovanie informácií o prospechu detí ich rodičom, prípadne iným zákonným zástupcom

Učitelia sprístupňujú osobné údaje týkajúce sa prospechu žiakov ich rodičom, prípadne iným zákonným zástupcom aj napriek skutočnosti, že žiaci samotní s týmto niekedy nesúhlasia. Je takýto postup v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov?

Pokiaľ sa jedná o oprávnenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča oboznámiť sa s jeho výchovno-vzdelávacími výsledkami, toto je upravené priamo v školskom zákone, ktorý je v tomto prípade právnym základom na sprístupnenie týchto informácií, vrátane osobných údajov. Súhlas dotknutej osoby, a teda samotného žiaka, nie je potrebný.

Iná situácia by nastala, pokiaľ by sa jednalo o plnoletého žiaka (študenta), ktorý by so sprístupnením informácií o svojich výsledkoch rodičom nesúhlasil. V takomto prípade by už právnym základom školský zákon byť nemohol, nakoľko takúto spracovateľskú operáciu s osobnými údajmi neupravuje, a bolo by nevyhnutné, aby tento žiak súhlasil so sprístupnením predmetných informácií svojim rodičom.

 

2. Opätovné využívanie už použitých papierov obsahujúcich osobné údaje

Na účely vyžadovania potrebných informácií školou bolo potrebné, aby deti vyplnili dotazník, v ktorom uviedli svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a svoju adresu. Došlo však k chybe a adresa nebola údajom, ktorý sa mal zbierať. Preto triedna učiteľka vypracovala nové tlačivá, ktoré deťom rozdala, aby ich vyplnili. Staré tlačivá - tie, v ktorých sa pomýlila - však nezahodila a napriek tomu, že už boli deťmi vyplnené, ich odložila. Po určitej dobe tieto odložené papiere opätovne použila na písomku, kedy na čistú stranu vytlačila zadania testov. Takto sa k deťom z jednej triedy dostali osobné údaje iných žiakov z inej triedy.

Tento postup učiteľky možno z hľadiska ochrany osobných údajov hodnotiť ako zanedbanie zabezpečenia ochrany osobných údajov, konkrétne zanedbanie likvidácie nepotrebných  osobných údajov. Možno predpokladať, že išlo zo strany učiteľky iba o nevedomú chybu, ktorou ale porušila ochranu osobných údajov detí, pretože jednej skupine detí sprístupnila osobné údaje inej skupiny detí.

Je potrebné, aby prevádzkovatelia dbali na pravidelné poúčanie svojich oprávnených osôb a v prípade, že sa vyskytne nejaký bezpečnostný incident, tento zaznamenali a aj v zmysle ich povinností venovali dostatočnú pozornosť pravidelnej osvete ochrany osobných údajov medzi svojimi zamestnancami spracúvajúcimi osobné údaje.

 

3. Oslovovanie neúspešných uchádzačov

Škola zvažovala možnosť osloviť neúspešných uchádzačov prijímacích skúšok, ktoré sa udiali v predchádzajúcich rokoch, s tým že im ponúkne možnosť štúdia v inom študijnom programe. Kontaktné údaje mienila zbierať z prihlášok podaných rodičmi detí.

Zákon o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pokiaľ sa v minulosti deti uchádzali na škole na prijatie do určitého študijného programu, nezakladá to automaticky oprávnenie pre školu použiť  v budúcnosti ich osobné údaje pre odlišný študijný program len na základe podania predchádzajúcej prihlášky.  Z dôvodu, že takéto spracúvanie nemá oporu ani v školskom zákone, mohla by tak škola konať len na základe súhlasu dotknutých osôb.

 

4. Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok

Stredná škola uskutočnila prijímacie skúšky na štúdium.  O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodol riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania, pričom škola následne zverejnila zoznam uchádzačov identifikovaných menom, priezviskom a rodným číslom na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Právnu úpravu prijímacieho konania na stredné školy obsahuje školský zákon, ktorý ukladá riaditeľovi strednej školy zverejniť zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Školský zákon však v tomto prípade ustanovuje aj to, že predmetný zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Z uvedeného zákona preto pre školy nevyplýva oprávnenie na zverejnenie mien, priezvisk  a rodných čísiel uchádzačov o prijatie na strednú školu. Taktiež je potrebné upozorniť na to, že zverejňovanie rodných čísiel sa podľa zákona o ochrane osobných údajov zakazuje.

Žiada sa preto, aby školy pri spracúvaní osobných údajov postupovali v medziach, ktoré im ustanovujú osobitné zákony, predovšetkým školský zákon. V prípade, že prekročia rozsah ustanovený osobitným zákonom, môže dochádzať aj k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov.

 

5. Občiansky preukaz ako záloh

Pri navštevovaní rôznych športovísk sa často môžeme stretnúť, že v rámci uzatvárania zmluvy o pôžičke, ktorej predmetom môžu byť rôzne športové predmety, ako napr. lyže, korčule alebo vodný bicykel, si veriteľ na zabezpečenie pohľadávky vyžiada od dlžníka do zálohu jeho občiansky preukaz, ktorý obsahuje rôzne osobné údaje o ňom, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj citlivý osobný údaj, rodné číslo.

Takéto vyžadovanie občianskeho preukazu zo strany veriteľa však nie je v súlade so zákonom o občianskych preukazoch, nakoľko ten hovorí, že občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.

Za prijatie občianskeho preukazu ako predmetu záložného práva hrozí veriteľovi pokuta až do výšky 165 eur a tomu, kto ho ako predmet záložného práva odovzdá, (dlžníkovi) až do výšky 33 eur.

 

6. Diskrétnosť pri poskytovaní informácií o prospechu žiaka

 

Rodičovské združenie, ako forma priameho získavania informácií a poznatkov pre zákonných zástupcov žiakov, umožňuje bezprostredný kontakt medzi nimi a triednym učiteľom. Okrem všeobecných informácií o prípadných budúcich školských výletoch, exkurziách alebo školách v prírode sa na rodičovskom združení oboznamujú zákonní zástupcovia žiakov hlavne o ich prospechu.

Pri uplatňovaní si svojho práva byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa je vhodné, aby boli zákonnému zástupcovi žiaka sprostredkovávané informácie o jeho študijnom prospechu zo strany triedneho rodiča v rámci rodičovského združenia vždy individuálne v rámci individuálnych konzultácií a nie verejne, pred ostatnými zákonnými zástupcami žiakov. Informácie o študijnom prospechu, ako aj o správaní žiaka, sú údaje ktoré sa ho týkajú a sú teda aj osobnými údajmi. Takto je potrebné k ním aj pristupovať.

 

7. Spracúvanie osobných údajov študenta na účely poskytnutia štipendia

Zabezpečiť primerané materiálne vybavenie pre niekoľko detí v rodine nie je vždy jednoduché. Práve na tieto prípady pamätá aj školský zákon, ktorý dáva možnosť poskytnutia štipendia. Na to, aby štipendium mohlo byť poskytnuté je však potrebné, aby boli preukázané určité skutočnosti finančného charakteru, príjmy konkrétnej rodiny. Má škola právo si takéto doklady vyžadovať?

 

Spracúvanie osobných údajov môže byť založené na súhlase konkrétnej fyzickej osoby, alebo prebieha bez súhlasu tejto osoby, ak sa takéto spracúvanie riadi osobitným zákonom (napríklad školský zákon), spĺňajúcom kritériá podľa § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade, že osobitný zákon (tu školský zákon) ustanovuje, že na účely posúdenia, či žiak spĺňa kritériá na udelenie štipendia je potrebné, aby doložil aj doklad o tom, že sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke k hmotnej núdzi, je poskytnutie takýchto údajov škole v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Škola citlivé osobné údaje o sociálnej situácii vyžaduje na základe zákona, nie je teda potrebné, aby na ich poskytnutie dával žiak, či niekto z jeho rodiny súhlas. Samozrejme škola, ako prevádzkovateľ z pohľadu spracúvania osobných údajov je povinná zabezpečiť ochranu týchto citlivých osobných údajov.

8. Sociálne siete a deti

Prihlásenie sa detí na sociálne siete je v dnešnej dobe ľahko prístupné. Rodičia ani nemusia vedieť, že ich dieťa je používateľom týchto služieb. Dieťa si prispôsobí dátum narodenia a súčasne môže používať svoju prezývku alebo zadá vymyslené meno.

Takúto činnosť dieťaťa je pre rodičov zložité skontrolovať a preto je potrebné deti čo najskôr začať učiť zodpovednosti aké údaje o sebe na sociálnych sieťach zverejní. Prístup na internet s pridelenou IP adresou sa dá vystopovať a preto ani vymyslené mená v tomto prípade nepomôžu, rovnako sa podľa reálnych zverejnených údajov o škole, bydlisku či priateľoch spolu s fotografiami dá jednoducho určiť, kto sa za pseudonymom skrýva. Aj keď zverejnené informácie nie sú pre dieťa v súčasnej dobe dôležité, môžu mať vplyv pri budúcom hľadaní zamestnania, predovšetkým ak ide o fotografie z veselej zábavy na chate či koncoročného výletu...

Odporúčanie pre deti: predtým ako zverejníte svoju fotografiu zamyslite sa predtým ako ju nahráte, čo si o tejto fotografii pomyslí váš budúci zamestnávateľ alebo partner/ka? Ak máte pochybnosti, spýtajte sa rodičov. Ak sa chystáte zverejniť skupinovú fotografiu, potrebujete súhlas so zverejnením od všetkých osôb, ktoré je možné na tejto fotografii rozoznať. Nezabúdajte taktiež, že existuje softvér na úpravu fotografií, ktorý umožňuje ich jednoduchú úpravu aj do podoby, ktorá by vám v budúcnosti mohla spôsobiť ujmu.

 

9. Oznamovanie sviatkov detí na internetovej stránke školy

Škôlky a školy sa v dnešnej dobe snažia rôznymi spôsobmi zaujať a zvýšiť návštevnosť svojich internetových stránok. Jedným zo spôsobov ako to realizujú je zverejňovanie sviatkov svojich žiakov. V praxi to znamená, že zverejňujú meno, priezvisko a dátum narodenia, čo spolu s informáciou do akej škôlky alebo školy dieťa chodí predstavuje spracúvanie osobných údajov.

Toto je možné realizovať za predpokladu, že rodič dieťaťa dal súhlas na zverejňovanie osobných údajov dieťaťa za týmto účelom. Školy a škôlky sú povinné zabezpečiť dostatočnú ochranu týchto informácií, aby sa napríklad nedali po uplynutí sviatočného dňa vyhľadať prostredníctvom internetového prehľadávača.

 

10. Chvíľka bez detí... Čo všetko potrebujú vedieť pri prevádzkovaní detského kútika?

Keďže nakupovanie s malými deťmi býva niekedy dosť problematické, novodobým trendom je využívanie detského kútika zriadeného v nákupnom centre. Detské kútiky majú vlastné pravidlá na základe ktorých deti od rodičov preberajú. V oblasti ochrany osobných údajov, ak je rodič požiadaný napr. o vypísanie formulára, takýto postup sa považuje za spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu medzi rodičom a uvedenou inštitúciou, a teda v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Aké všetky údaje o dieťati a rodičovi sa môžu zbierať? Odpoveď na položenú otázku závisí od viacerých faktorov, a to predovšetkým od samotného prostredia detského kútika. Štandardne sa vyžaduje meno, priezvisko a telefónny kontakt na rodiča, meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa. Prevádzkovateľ by si mal napr. v prevádzkovom poriadku vyhradiť právo na to, aby si uvedené údaje o dieťati ako aj rodičovi overil napr. nahliadnutím do dokladu totožnosti. Prevádzkovateľ by zároveň mal rodiča upozorniť na to ako sa s osobnými údajmi bude ďalej nakladať.

Čítať 10297 krát Naposledy zmenené streda, 27 január 2016 13:43
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

About Author